Súng bắn đinh bê tông T64

Dạng Súng dùng hơi
Khối lượng 3.5 kg
Kích thước 80 x 267 x 305 mm
Áp suất hơi 5 – 8 kg/cm ²
Kích thước đầu nối 6 mm
Loại đinh sử dụng Đinh T từ T15 đến Đinh T64